ZÁSADY OCHRANY
OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dátum poslednej aktualizácie: 16.11.2022

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto zásady ochrany osobných údajov upravujú práva a povinnosti našej spoločnosti DERMABELLE, s. r. o., IČO: 46 847 651 so sídlom Jána Reka 8964/2C, 010 01 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vl.č. 57413/L ako prevádzkovateľa a zákazníka ako dotknutej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte aj ako „zákon na ochranu osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej v texte aj ako „nariadenie o ochrane údajov“).
 2. Ich účelom je poskytnúť Vám jasne, prehľadne, stručne a zrozumiteľne informácie o tom, ako je s Vašimi osobnými údajmi nakladané a oboznámiť Vás s Vašimi právami, ktoré môžete uplatniť na ochranu Vašich osobných údajov.

II. PREVÁDZKOVATEĽ

 1. Pri poskytovaní našich služieb spracúvame Vaše osobné údaje. Prevádzkovateľom, ktorý spracováva Vaše osobné údaje, je naša spoločnosť DERMABELLE, s. r. o., IČO: 46 847 651 so sídlom Jána Reka 8964/2C, 010 01 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vl.č. 57413/L (ďalej v texte aj ako „prevádzkovateľ“, „naša spoločnosť“ alebo „spoločnosť“).
 2. Naše kontaktné údaje sú nasl.:

III. ZDROJ, DÔVOD, ÚČEL A ROZSAH SPRACOVÁVANIA

 1. Spracúvame len tie Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a to osobne, písomne, elektronicky prostredníctvom emailu alebo webstránky www.dermabelle.sk.
 2. Sú to nasledovné osobné údaje (ďalej v texte aj ako „osobné údaje“):
  • meno a priezvisko
  • dátum narodenia
  • adresa
  • emailová adresa
  • telefonický kontakt
  • platobné údaje vzniknuté na základe zmluvy súvisiace identifikáciou predmetu plnenia a/alebo spôsobom úhrady za poskytované služby (číslo účtu, cena a pod. informácie o kreditnej karte)
  • fotografie, videá resp. iné vyobrazenie podobizne
  • online identifikátory, IP adresa príp. iné online údaje prostredníctvom cookies.
 3. Vaše osobné údaje spracovávame za účelom poskytnutia služby, ktorú ste si vybrali a plnenia povinností, ktoré nám zo vzťahu medzi nami vyplývajú ako aj na reklamné a marketingové účely nasl.:
  • registrácia v databáze zákazníkov
  • komunikácia so zákazníkom - prijatie, realizácia a vybavenie Vašej požiadavky, najmä rezervácia termínu v rezervačnom systéme, kontaktovanie zákazníka pre zmenu termínu a pod.
  • poskytnutie služby
  • vystavenie daňového dokladu na zaplatenie ceny za objednané služby/tovar a zúčtovanie platieb
  • vybavenie prípadných uplatňovaných nárokov po poskytnutí služby
  • evidencia v databáze objednávok/zákazníkov/vykonaných služieb/spôsobu vybavenia uplatnených nárokov pre riešenie následnej a opakovanej starostlivosti o zákazníka
  • tvorba štatistík, meranie návštevnosti a cielenie reklamy prostredníctvom cookies
  • zasielanie marketingových a obchodných ponúk, vrátane priameho marketingu a zasielanie noviniek/newsletter
  • zverejnenie referencií alebo komentára obsahujúceho osobný údaj na prezentačné účely
  • zverejnenie fotografie alebo audiovizuálneho údaju na prezentačné účely.
 4. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a súvisiacich právnych predpisov vrátane medzinárodných právnych predpisov a zmlúv, ktorými je viazaná Slovenská republika, vždy len na daný účel a z konkrétneho právneho dôvodu. Záleží nám na ich ochrane a na Vašej dôvere a preto pristupujeme k Vašim osobným údajom citlivo s maximálnou možnou starostlivosťou.
 5. Osobné údaje pre účely v bode 3 článku III. písm. a) až f) týchto zásad spracúvame, pretože je to nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy s Vami (podľa §13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov) a z dôvodu, že je to nevyhnuté na plnenie povinnosti vyplývajúcej z osobitného právneho predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, napr. pre vedenie účtovníctva (podľa §13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov), aby sme Vám mohli poskytnúť vybranú službu. Pokiaľ by ste nám neposkytli svoje osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu, poskytnúť vám požadovanú službu a plniť povinnosti z nej vyplývajúce. Spracúvanie osobných údajov je v tejto súvislosti nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti zákazníka a na plnenie súvisiacich povinností vyplývajúcich z právnych predpisov.
 6. Osobné údaje pre účely v bode 3 článku III. písm. g) až j) týchto zásad spracúvame (podľa §13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov) len na základe Vášho súhlasu ako zákazníka.
 7. Zaškrtnutím políčka pri osobnom vypisovaní vstupného formulára resp. elektronicky zaškrtnutím políčka na našej webstránke pri poskytovaní osobných údajov nám môžete výslovne udeliť súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov pre marketingové účely, vrátane priameho marketingu a zasielanie noviniek/newsletter.
 8. Zaškrtnutím políčka v sekcii nastavenie cookies nám môžete výslovne udeliť súhlas s použitím štatistických a marketingových cookies na účely tvorba štatistík, meranie návštevnosti a cielenie reklamy.
 9. V prípade, že nám poskytnete svoj osobný údaj za účelom zverejnenia na prezentačné účely podľa bodu 3 článku III. písm. i) a j) (napr. komentár alebo fotografia pred a po procedúre), budeme tento používať a zverejňovať, len ak nám na tento účel poskytnete osobitne udelený výslovný písomný súhlas.
 10. Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
 11. Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame po dobu potrebnú na plnenie zmluvy, plnenie povinností z nej vyplývajúcich a trvania nárokov z nej vyplývajúcich (napr. premlčanie, zodpovednosť za škodu) alebo do odvolania Vášho súhlasu, pokiaľ bol udelený. Maximálne však uchovávame Vaše údaje po dobu 10 rokov odo dňa poskytnutia, t.j. po dobu splnenia povinnosti archivovať účtovné doklady. Po uplynutí tejto doby Vaše osobné údaje vymažeme alebo anonymizujeme.

IV. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE, CEZHRANIČNÝ PRENOS A PRÍJEMCOVIA

 1. V našom prostredí nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu o Vašich osobných údajoch, vrátane profilovania. O Vašich údajoch sa rozhoduje vždy jednotlivo osobne.
 2. Tretím osobám Vaše osobné údaje poskytujeme za účelom splnenia našich povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov, a to napr. poskytnutie údajov orgánom verejnej moci. Takýmito príjemcami sú napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, príslušný správca dane, dozorné orgány (Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov a pod.).
 3. V niektorých prípadoch poskytujeme v nevyhnutnom rozsahu Vaše osobné údaje obchodným spoločnostiam, ktoré pre nás zabezpečujú nevyhnutné služby, a to: vedenie účtovníctva, správa webu a hosting webu, marketingové služby, služby spojené s cloudovým úložiskom, zasielanie newslettra.
 4. V prípade, že nás kontaktujete cez sociálne siete Facebook, Instagram a internetové platformy ako napr. Youtube, k príjemcov vašich osobných údajov budú patriť aj spoločnosti prevádzkujúce tieto siete a platformy - spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited a Google LLC. Pokiaľ nám na našej webovej stránke udelíte súhlas s používaním štatistických a marketingových cookies, príjemcom sú a spoločnosti, ktoré tieto online nástroje poskytujú - spoločnosti Meta Platforms, Inc. a Google LLC.
 5. Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo medzinárodnej organizácie štandardne neuskutočňujeme. Ak sa však rozhodnete, že:
  • udelíte súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na účel zasielania marketingových ponúk, budú Vaše údaje poskytované spoločnosti MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC, sídliacej v USA, ktorú využívame na posielanie noviniek/newsletter
  • udelíte súhlas s ukladaním štatistických a marketingových cookies, budú Vaše údaje poskytované spoločnostiam Google LLC a Meta Platforms, Inc. Sídliacim v USA, ktoré používame na meranie návštevnosti a aktivity na webovej stránke,
  • budete s nami komunikovať cez sociálne siete Facebook a Instagram, budú Vaše údaje poskytované spoločnosti Meta Platforms, Inc. sídliacej v USA, ktorá je prevádzkovateľom sociálnych sietí Facebook a Instagram.
 6. Vzťahy s obchodnými spoločnosťami a tretími stranami sú zabezpečené zmluvami alebo doložkami, podľa ktorých sa zmluvné strany zaviazali prijať adekvátne primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov a postupujú v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a súvisiacich právnych predpisov vrátane medzinárodných právnych predpisov a zmlúv, ktorými je viazaná Slovenská republika.

V. POUŽÍVANIE COOKIES

 1. Na tejto webstránke používame cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú odoslané spolu so stránkami našej webstránky a uložené Vaším prehliadačom na Vašom zariadení. Informácie, ktoré uložili, môžu byť pri ďalšej návšteve internetu vrátené na náš server alebo servery tretích strán. Sú používané webovými stránkami na zabezpečenie alebo zlepšenie funkčnosti stránky, sprístupňovanie obsahu iných stránok, štatistické zisťovania o používaní webovej stránky, získavanie marketingovo relevantných informácií a tak zefektívnenie našich marketingových aktivít (výber a personalizácia reklám).
 2. Všeobecné nastavenie cookies môžete meniť vo Vašom internetovom prehliadači. Cookies cez tieto nastavenia môžete automaticky alebo manuálne vymazať. Môžete tiež zvoliť nastavenie tak, že vždy dostanete správu, keď sa umiestni súbor cookie. Je však potrebné upozorniť, že pri zákaze používania všetkých cookies naša webová stránka nemusí fungovať správne.
 3. Nevyhnutné cookies - tieto cookies sú potrebné pre nevyhnutné fungovanie webstránky a správne zobrazenie obsahu. Bez týchto cookies webová stránka nemôže riadne fungovať a nie je možné zabezpečiť, aby ste si ju mohli prezerať. Na použitie týchto súborov nepotrebujeme Váš súhlas.
 4. Štatistické cookies - používame na zbieranie anonymizovaných údajov o návštevnosti našej webstránky, ako aj o Vašom pohybe na našej stránke, vďaka čomu môžeme vyhodnocovať štatistiky a neustále stránku zlepšovať.
 5. Marketingové cookies - Tieto cookies používame na optimalizáciu online reklamy, na sledovanie Vašej aktivity a preferencií s cieľom zobrazovať len reklamy, ktoré sú pre Vás relevantné.
 6. Na našej webstránke môžu byť umiestnené aj odkazy na obsahy webových stránok externých poskytovateľov, napr. Google, Facebook, Instagram. Tieto odkazy pracujú s časťami kódov pochádzajúcich od samotných poskytovateľov - spoločností Google LLC a Meta Platforms, Inc. Na zobrazenie tohto obsahu a správnu funkcionalitu jeho nástrojov musíte súhlasiť aj s ich pravidlami ochrany osobných údajov a používaním ich cookies. Tieto my nevieme ovplyvniť.
 7. Informácie o tom, ako používame našu webstránku poskytujeme aj tretím stranám - externým poskytovateľom, ktorí nám zabezpečujú nástroje na analýzu a marketing - spoločnosti Google LLC, Smartlook.com, s.r.o. a Meta Platforms, Inc. Ak udelíte súhlas na účel ukladania štatistických a marketingových cookies, budú Vaše údaje poskytované aj týmto spoločnostiam Google LLC a Meta Platforms, Inc. sídliacim v USA, a teda dôjde k prenosu týchto údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Vzťahy s týmito tretími stranami sú zabezpečené zmluvami alebo doložkami, podľa ktorých sa zmluvné strany zaviazali prijať adekvátne primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov a postupujú v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a súvisiacich právnych predpisov vrátane medzinárodných právnych predpisov a zmlúv, ktorými je viazaná Slovenská republika.
 8. Na používanie cookies okrem funkčných cookies potrebujeme Váš súhlas. Elektronicky zaškrtnutím políčka pri jednotlivom type cookies na našej webstránke nám môžete tento súhlas výslovne udeliť.
 9. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu. Súhlas odvoláte odškrtnutím políčka pri jednotlivom type cookies na našej webstránke.
 10. Pri prvej návšteve našej webovej stánky Vám vyskočí okno s vysvetlením zásad používania cookies a poprosím Vás, aby ste si zvolili Vaše nastavenie súhlasov. Vaše nastavenia môžete pri ktorejkoľvek návšteve našej webstránky zmeniť v sekcii: Nastavenie cookies.

VI. PRÁVA ZÁKAZNÍKA AKO DOTKNUTEJ OSOBY

 1. Zákazník je povinný poskytnúť nám len pravdivé, správne a presné osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov zodpovedáte Vy.
 2. Máte právo na ochranu svojich osobných údajov. V súvislosti s ochranou svojich osobných údajov môžete od nás požadovať najmä:
  • prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby
  • opravu osobných údajov
  • vymazanie osobných údajov
  • obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • prenos osobných údajov.
 3. Rovnako máte právo:
  • namietať proti spracúvaniu osobných údajov a
  • odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov
 4. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom. To znamená získať všetky informácie o tom, akým spôsobom nakladáme s Vašimi osobnými údajmi - potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, o spracúvaných kategóriách Vašich osobných údajov, účele spracúvania, identifikácii prípadného príjemcu Vašich osobných údajov, dobe uchovávania, informáciu o Vašich právach a pod. Pre získanie týchto informácií nás môžete kedykoľvek kontaktovať.
 5. Máte právo na opravu svojich osobných údajov. Snažíme sa Vaše údaje uchovávať v presnej a aktuálnej podobe. V prípade, že máme nesprávne alebo neaktuálne údaje, máte právo požiadať o ich opravu, doplnenie alebo aktualizáciu.
 6. Máte právo na výmaz svojich osobných údajov. Ak sú na to splnené zákonom stanovené podmienky napr. pokiaľ už netrvá účel, na ktorý ste osobné údaje poskytli alebo ste odvolali svoj súhlas alebo spôsob spracúvania je nezákonný, máte právo požiadať o úplný výmaz Vašich osobných údajov.
 7. Máte právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. To znamená, že nás môžete požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov počas špecifického obdobia stanoveného zákonom, napr. potrebného na overenie správnosti osobných údajov, počas obdobia potrebného na uplatnenie Vášho právneho nároku ak už netrvá účel, na ktorý ste osobné údaje poskytli, pokiaľ spôsob spracúvania nebol v súlade so zákonom, ak namietate vymazanie osobných údajov.
 8. Máte právo na prenos svojich osobných údajov. Môžete nás požiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto si môžete preniesť k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
 9. Máte právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov. Máte právo namietať nevyhnutné spracúvanie osobných údajov za účelom ochrany našich oprávnených záujmov, vrátane profilovania v rozsahu, v akom s tým súvisí. Pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami ako dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku, nesmieme Vaše osobné údaje spracúvať.
 10. Máte osobitne právo namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, nesmieme ďalej Vaše osobné údaje na účel priameho marketingu spracúvať.
 11. Pokiaľ nám udelíte súhlas so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek bez udávania dôvodu svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
 12. Ak sa domnievate, že ste priamo dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov, máte právo podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.dataprotection.gov.sk, kontakt tel. +421 /2 3231 3214, +421 /2 3231 3249, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
 13. U nás si môžete svoje práva uplatniť tak, že nás bude kontaktovať:

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na našom webovom sídle.
 2. Elektronicky odoslaním kontaktného formulára/ emailu alebo osobne podpisom písomného formulára potvrdzujete, že ste boli oboznámení s týmito zásadami ochrany osobných údajov a používania cookies a so svojimi právami, že tieto Vám boli podané v jasnej, stručnej a zrozumiteľnej a dostupnej forme, že ste si vedomí, že tieto zásady predstavujú neoddeliteľnú súčasť zmluvy medzi nami uzatvorenej a že ste svoje osobné údaje poskytli dobrovoľne.
 3. V prípade, že ste sa rozhodli udeliť nám svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely na základe Vášho súhlasu zaškrtnutím osobitného políčka tiež potvrdzujete, že Váš súhlas ste udelili dobrovoľne.